ร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทนำเที่ยว การซื้อบริการนำเที่ยวและการใช้บริการมัคคุเทศก์

ร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทนำเที่ยว การซื้อบริการนำเที่ยวและการใช้บริการมัคคุเทศก์

Page image

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

https://www.dot.go.th/contact-us

โทร : 0-2219-4010-17

แฟกซ์ : 0-2216-6908

อีเมล์ : webmaster@tourism.go.th

Call Center : 02 401 1111 บริการ 24 ชั่วโมง