ร้องเรียนเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย ประสบภัยจากการท่องเที่ยว การให้บริการ การอำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยว

ร้องเรียนเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย ประสบภัยจากการท่องเที่ยว การให้บริการ การอำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยว

Page image

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

https://secretary.mots.go.th/ewtadmin/ewt/tourist/complain.php

โทรศัพท์ : 0-2356-0656, 0-2356-0718

โทรสาร : 0-2356-0655

อีเมลล์ : tac-cp@mots.go.th